Artykuły przeglądowe: co to takiego?

Kontynuując naszą serię tekstów na temat rodzajów artykułów naukowych, nie mogło zabraknąć gatunku review article. Artykuły przeglądowe, bo o nich mowa, w pewien sposób można porównać do tekstów recenzenckich. Z tą różnicą, że w przypadku artykułów przeglądowych mowa o streszczeniu stanu wiedzy w danym zakresie. Sprawdźmy, czym są tego typu teksty, jak je pisać oraz na co warto zwrócić uwagę.

Czym są artykuły przeglądowe?

Artykuły przeglądowe znamy również pod angielską nazwą review article. Są to publikacje naukowe, których nadrzędnym zadaniem jest opis i podsumowanie obecnego poziomu wiedzy w ramach konkretnej dziedziny. Trafnie definiując swój obszar nauki, teksty te powinny dostarczać krytyczną i konstruktywną analizę bieżącej sytuacji.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ artykuły przeglądowe często podejmują także tematykę porównawczą pomiędzy poruszanymi problemami. Mogą również zajmować się identyfikacją konkretnych luk i braków, sugerując rozwiązania dla przyszłych badań. W przeciwieństwie do oryginalnych prac badawczych, przeglądowe artykuły uważa się za badania wtórne. Dzieje się tak, gdyż autor pracy nie porusza nowatorskiej tematyki, ale omawia dokonania innych naukowców. Pomimo tego, autorami analiz są zwykle badacze, którzy chcą wypracować krytyczne spojrzenie na daną dziedzinę.

Jak wyglądają artykuły przeglądowe?

Podobnie, jak inne teksty naukowe, również w tym wypadku warto pisać tak, żeby inni chcieli czytać. Należy jednak zaznaczyć, że objętość tekstu w ramach artykułów przeglądowych zależy od poruszanego tematu. Niektóre periodyki publikują krótsze treści mieszące się w zakresie od 3000 do 5000 wyrazów. Jednakże, spora grupa tekstów może zawierać od 8000 do nawet 40000 wyrazów

Ten rodzaj tekstów nie opiera się na dobrze znanej strukturze IMRaD, czyli następującym charakterystycznym podziale treści:

 • Wstęp (Introduction),
 • Metody badawcze (Methods),
 • Wyniki badań (Results),
 • Dyskusja (Discussion).

Ponieważ artykuły przeglądowe nie są tradycyjnymi oryginalnymi tekstami, w ramach tego gatunku piśmiennictwa naukowego nie funkcjonuje narzucona strukturyzacja. Zazwyczaj możemy wyróżnić poniższe filary tekstu review article:

 • Tytuł pracy,
 • Lista autorów publikacji,
 • Streszczenie,
 • Słowa kluczowe,
 • Treść artykułu, gdzie najczęściej znajduje się wprowadzenie oraz części poświęcone konkretnym zagadnieniom w zakresie poruszanego tematu.

Warto zaznaczyć, że artykuły przeglądowe pojawiać się mogą w wielu periodykach krajowych i międzynarodowych. Istnieją również dyscypliny naukowe, w dorobku których znaleźć można tego typu teksty w formie drukowanej.

Wskazówki, jak pisać artykuły przeglądowe

Ponieważ kompozycja tekstów przeglądowych nie podlega odgórnej standaryzacji, autorzy mają szersze pole do popisu. Oczywiście, należy pamiętać, żeby przede wszystkim skupić się na jakości oraz rzetelności pisanych treści. Większa swoboda nie powinna wpływać negatywnie na formę przekazu informacji, która powinna być czytelna i klarowna.

W związku z tym, również w kontekście review articles powinno się skorzystać z profesjonalnych usług korekty i redakcji. Pomoc w zakresie lingwistycznym, stylistycznym czy składniowym może okazać się kluczem do sukcesu podczas publikacji. Aby zmniejszyć ryzyko odrzucenia manuskryptu przez wydawnictwo, warto sięgnąć po usługi Biolingual.

Jeżeli planujesz poświęcić się pisaniu artykułu przeglądowego, zerknij najpierw na kilka użytecznych wskazówek:

 • Poruszany problem należy sformułować we Wstępie.
 • Opcjonalnie można stworzyć sekcję Metody, ale najczęściej w przypadku poruszania wielu metod statystycznych oraz ich analizy.
 • Warto czytać artykuły przeglądowe innych autorów. Wydawnictwa najchętniej zwracają się o pomoc doświadczonych badaczy, którzy mogą pochwalić się bogatym dorobkiem naukowym.
 • Oprócz podsumowania stanu wiedzy, należy też skupić się na nieco bardziej krytycznych aspektach w swojej pracy.
 • Teksty tego typu powinny charakteryzować się wysoką jakością, więc warto sięgnąć po wsparcie profesjonalnej redakcji i korekty treści.

Wymagania wydawnictw mogą być równie wysokie, co w zakresie oryginalnych badań. Dlatego też dobrze jest odpowiednio przygotować się do pracy nad artykułem przeglądowym, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom redaktorów. Dzięki temu znacznie zmniejszysz ryzyko odrzucenia tekstu do publikacji.

W przypadku czasopism międzynarodowych, należy pamiętać o konieczności uzyskania pozytywnej recenzji peer review. Jeżeli piszesz teksty naukowe w języku angielskim, koniecznie zapoznaj się z możliwościami, jakie oferują konsultacje językowe. Dobrze jest uniknąć sytuacji, gdy wartościowy tekst nie otrzyma publikacji ze względu na niejasny czy błędny przekaz. Profesjonalna pomoc w tym zakresie będzie kluczem do sukcesu na polu akademickim.

Podsumowanie

Artykuł przeglądowy jest formą piśmienniczą w świecie nauki, która rządzi się specyficznymi prawami. Z jednej strony nie posiada ustandaryzowanej struktury, z drugiej zaś od autora wymaga się jak najwyższej jakości. Przedstawienie aktualnej wiedzy w zakresie danej dziedziny naukowej powinno zatem opierać się na najwyższych wartościach.

Na koniec warto dodać, że konkluzje i wnioski wynikające z tekstu, powinny być przyczynkiem do dalszego postępowania. Celem review articles jest ukierunkowanie środowiska akademickiego w stronę konkretnych działań rozwojowych. Dlatego też treści tego typu najczęściej piszą najbardziej doświadczeni naukowcy w swojej dziedzinie.

Bibliografia:

https://www.editage.com/insights/6-article-types-that-journals-publish-a-guide-for-early-career-researchers

https://www.cwauthors.com/article/Different-types-of-scientific-papers

https://poradnik-naukowy.gumed.edu.pl/32625.html

http://publikacje-naukowe.eu/rodzaje-publikacji-naukowych/

2 thoughts on “Artykuły przeglądowe: co to takiego?

Comments are closed.