Co powinien zawierać dobrze napisany artykuł naukowy?

artykuł naukowy

W życiu każdego studenta i pracownika naukowego przychodzi czas, gdy trzeba napisać artykuł naukowy. Sprawdź, co taki rodzaj tekstu powinien zawierać, by spełniać odpowiednie wymagania i wytyczne. Nie pozwól, by godziny spędzone nad źródłami w bibliotekach i Internecie poszły na marne. Pokażemy Ci wszystko, powinieneś wiedzieć o dobrze napisanych artykułach naukowych.

Czym jest artykuł naukowy?

Nie każdy artykuł, z jakim mamy na co dzień do czynienia to artykuł naukowy. Dla przykładu, tekst, który właśnie czytasz, można nazwać artykułem. Czy naukowym? Otóż, niekoniecznie.

Artykuł naukowy to wyjątkowa publikacja tekstowa, która wyróżnia się na tle innych treści swoją niespotykaną strukturą. Odmienny jest także język i stylistyka takiego tekstu, gdyż przyświecają mu zgoła inne cele. Powstaje on także z myślą o specyficznej grupie docelowej.

Warto podkreślić, że definicja artykułu naukowego została stworzona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W rozporządzeniu z dnia 22 lutego 2019 czytamy, iż:

Artykuł naukowy jest to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej: przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy oraz opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym”.

Jak łatwo wywnioskować z powyższej definicji, artykuły naukowe rządzą się ściśle określonymi prawami. Należy nadmienić, iż każda treść tego typu powinna także zgadzać się z wymogami wyznaczonymi przez podmiot przyjmujący teksty do recenzji lub publikacji. Zwykle jednak artykuły naukowe powinny opierać się na kilku istotnych filarach, które przybliżymy w dalszej części.

Co powinien zawierać artykuł naukowy?

Dobrze napisany artykuł naukowy musi powstać w oparciu o kluczowe elementy, bez jakich nie może być mowy o jego publikacji. Mamy na myśli zarówno oddzielne fragmenty tekstu, jak i całościowy układ treści. Zakładając, że artykuł naukowy ma na celu wyjaśnienie podejmowanego tematu, warto wyróżnić siedem podstawowych elementów. Są to:

  • Streszczenie,
  • Wstęp,
  • Metoda badawcza,
  • Wyniki,
  • Dyskusja (Wnioski),
  • Bibliografia,
  • Przypisy.

Sprawdźmy, jak filary te przekładają się na dobrze napisany artykuł naukowy.

Czym jest streszczenie artykułu naukowego?

Dobrze napisane streszczenie artykułu naukowego powinno być krótkie, zwięzłe i na temat. Jego celem jest zachęcić potencjalnego czytelnika do lektury całego tekstu. Z tego względu, streszczenie powinno skupiać się na najistotniejszych i najciekawszych punktach poruszonych w artykule. Bez wchodzenia w szczegóły, określa się w nim cel i przedmiot badań, wykorzystaną metodę badawczą, a także konkluzję wniosków.

Jak napisać wstęp do artykułu naukowego?

Wstęp powinien być wprowadzeniem, gdzie zarysowuje się problematykę, jaką porusza artykuł naukowy. To w tym miejscu należy opisać przedmiot badań, podjęte wysiłki, wykorzystane metody badawcze, a także cel pracy. Wstęp nie może zdradzać szczegółów wyników, lecz przybliżyć je na tyle, by zainteresować czytelnika.

Co to jest metoda badawcza?

Metoda badawcza to sposoby poznania i zagłębienia się w analizowany temat. Jest to ogół procedur, jakie autor poczynił, by przeprowadzić swoje badania. Wszystkie działania, jakie zostały podjęte, by zbadać dane zagadnienie, należy bardzo precyzyjnie opisać w swoim tekście. W części tej autor powinien skupić się na wszystkich etapach badania tematu i użytych w tym celu metod. Czytelnik powinien dowiedzieć się, jakie kroki podjął autor w celu analizy i wyciągnięcia wniosków ze swojej pracy. Ma to umożliwić innym badaczom odtworzenie toku rozumowania, a także ewentualne przeprowadzenie takich samych badań i eksperymentów na dany temat. Przedstawiona metoda badawcza powinna przynieść każdemu naukowcowi identyczne wyniki.

W jaki sposób artykuł naukowy prezentuje wyniki badań?

Na podstawie podjętych prób i wykorzystanych metod badawczych, autor artykułu naukowego powinien przedstawić wyniki badań. Wszelkie elementy powinny zostać na tym etapie omówione i opisane tak, by wytłumaczyć czytelnikowi ich specyfikę. Artykuł naukowy może zawierać dodatkowo wykresy, tabele, rysunki i inne elementy ułatwiające prezentację wyników.

Artykuł naukowy i płynące z niego wnioski

Wnioski autora artykułu naukowego są równie ważne, co wyniki przeprowadzonych przez niego badań. Należy tworzyć niejako w koegzystencji ze sobą, gdyż wnioski często wynikają bezpośrednio z wyników. W miejscu dyskusji można zestawić wnioski z dokonaniami innych naukowców, a także przedstawić rezultaty badań w kontekście swojej działalności naukowej. Dzięki temu autor może zestawiać swoje osiągnięcia w kontekście już istniejących prac naukowych. Czytelnik powinien poznać efekt, jaki miały badania oraz co nowego do tematu wnosi dany artykuł naukowy.

Jakie znaczenie ma bibliografia?

Bibliografia to konieczny filar, który przekłada się na dobrze napisany artykuł naukowy. Zestawienie literatury przedmiotu i podmiotu może zawierać inne artykuły, książki, czasopisma, publikacje, a także odnośniki do multimediów i stron internetowych. Czytelnik ma otrzymać możliwość sprawdzenia podobnych prac na dany temat, jak również literatury, z jakiej korzystał autor.

Czy artykuł naukowy musi mieć przypisy?

Każda publikacja książkowa lub praca dyplomowa powinna zawierać przypisy tam, gdzie autor odnosi się do cudzych badań, prac i tekstów. Jest to także przestrzeń do polemiki z innymi naukowcami, jak również dodatkowe informacje dla czytelnika w kontekście użytych źródeł. Przypisy takie można umieszczać na dole każdej strony lub na końcu artykułu naukowego. W przypadku tekstów publikowanych w czasopismach czy dziennikach naukowych, przypisów zwykle nie stosuje się. Wszelkie odnośniki umieścić można w sekcji „Wnioski” lub „Dyskusja”, a jej ostateczny kształt zależy od wymogów formatowania bibliografii.